Портфоліо

ВАС ВІТАЄ

Тепеницький заклад дошкільної освіти 24

«Віночок»

Адміністрація закладу

ДИРЕКТОР

ЄПИФАНОВИЧ  ІРИНА ПЕТРІВНА

освіта – базова вища,

закінчила Бердичівське педагогічне училище,

спеціальність: вихователь дошкільних закладів

стаж педагогічної роботи – 26 р.

стаж на даній посаді – 22 р.

Інформаційна довідка

Повна назва: Тепеницький заклад дошкільної освіти №24 «Віночок»

Олевського району, Житомирської області.

Засновник: Олевська міська рада.

Власність: комунальна

Адреса: 11030

 Україна, Житомирська область, Олевський район, с.Тепениця

вул. А.Ф.Левчука 43г

Статут зареєстрований:

11.10.1996. №12961200000000084

Ідентифікаційний номер: 22052049

 

        Підпорядкований Олевській міській раді та підзвітний відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради. Розміщений у пристосованому  приміщені, загальною площею 336кв.м., розрахований на 21 місце. Населення по округу складає  61 дитина від 1- 6 років. В закладі  функціонує  дві різновікові групи : ясельно-молодша та середньо-старша. Режим перебування в ЗДО – 9 годин.

Концепція розвитку дошкільного закладу.

Керуючись концептуальними позиціями щодо реформування змісту дошкільної освіти в Україні, які чітко визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, педагоги Тепеницького ЗДО № 24 спрямовують свою роботу на реалізацію компетентнісного підходу до дошкільної освіти, на створення особистісно-орієнтованої моделі взаємодії педагога та дітей, як єдиної можливої платформи для становлення особистості дитини.

Згідно статуту закладу зусилля колективу спрямовані на виконання таких завдань:

- створення умов для розвитку дітей раннього та дошкільного віку;

- збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я дітей, які відвідують центр розвитку дитини;

- забезпечення повноцінного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

- формування особистості дитини через фізичний, соціально-моральний, емоційно-ціннісний, мовленнєвий, художньо-естетичний та креативний розвиток;

- виховання у дитини любові та пошани до родини, Батьківщини, народних традицій і звичаїв, державної і рідної мови, національних цінностей українського народу та цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення і довкілля;

надання батькам якісної консультативної допомоги з виховання дітей;

- психолого-педагогічна просвіта батьків, діти яких відвідують дошкільний  заклад і тих, що виховують дітей вдома.

Планування діяльності дошкільного навчального закладу.

У керівництві ЗДО важливе місце належить плануванню діяльності. Тепеницький дошкільний заклад працює за річним планом роботи, в якому визначені конкретні завдання, зміст, форми, засоби і методи їх досягнення.

Побудований план з врахуванням конкретних педагогічних умов: державних умов: програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», інструктивно-методичних рекомендацій, листів МОН України, аналізу роботи педагогічного колективу за минулий рік.

У змісті річного плану передбачені заходи щодо підвищення фахової майстерності педагогічних і медичних працівників, різні форми методичної роботи з педагогічними кадрами, вивчення стану освітнього процесу, заходи спільної роботи ЗДО зі школою, батьками, робота методичного кабінету та адміністративно-господарська діяльність, медико-профілактичні заходи, проведення свят, розваг, гурткова робота.

Основні завдання на поточний рік визначаються, виходячи із зробленого аналізу, з урахуванням можливості розв’язання виявлених проблем. При цьому навчальний заклад керується державною політикою в галузі дошкільної освіти та актуальними проблемами самого навчального закладу.

Завідувач дошкільним закладом № 24 своєчасно готує аналітичні матеріали внутрішнього контролю. Знає і виявляє недоліки в напрямках діяльності закладу. Конкретно приймає рішення для їх усунення. У відповідності до річного плану результативність внутрішнього контролю розглядається на засіданнях педагогічної ради, нарадах при завідувачеві. На постійному контролі адміністрація тримає питання дотримання техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм, утримання приміщення, медичне обслуговування, контроль за харчуванням.

Робота з педагогічним колективом.

Робота з громадськістю.

 1. Батьківські збори.
 2. Дні відкритих дверей.
 3. Виставки.
 4. Консультації.
 5. Зустрічі за круглим столом.

Освітня діяльність.

В ЗДО №24 створені всі умови для розвитку, виховання дітей дошкільного віку. Заклад укомплектовано меблями, іграшками, спортивним інвентарем, який постійно оновлюється. В кожній групі, у відповідності до віку дітей в наявності необхідний роздатковий та демонстраційний матеріал для проведення розвивально-виховної зайнятості та індивідуальної роботи, ігровий матеріал, атрибути для рухливих ігор та розваг. Навчання, виховання та спілкування дітей і дорослих проводяться державною мовою.

Головною метою педагогічного колективу Тепеницького ЗДО №24 є забезпечення реалізації закону «Про дошкільну  освіту». а саме: забезпечення прав громадян на здобуття дітьми дошкільної освіти у зручній для них формі; задоволення потреб у вихованні дітей раннього та дошкільного віку, їх догляді, оздоровленні, фізичному, розумовому і духовному розвитку.

ЗДО свою діяльність здійснює керуючись нормативно-правовими та інструктивно-законодавчими, концептуальними, урядовими документами:

 • Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;
 • Конвенція про права дитини;
 • Інструкція « Про ділову документацію в дошкільних закладах»;
 • Типове положення»Про атестацію педагогічних працівників України»;
 • Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності;
 • Інструктивно-методичний лист «Про планування освітнього процесу в закладі дошкільної освіти»;
 • Інструктивно- методичний лист «Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах»;
 • Інструктивно-методичний лист «Планування роботи в дошкільних закладах»;
 • Типовий перелік обов»язкового обладнання, навчально- наочних посібників та іграшок для дітей раннього віку у закладах дошкільної освіти;
 • Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Кадрове забезпечення ЗДО

Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу ЗДО укомплектований керівником і педагогічними кадрами та технічним персоналом(працює 13 працівників, з них 4 педагогічних працівника). Безпосередньо керує роботою Тепеницького дошкільного навчального закладу №24 відповідно до Статуту та річного плану роботи директор І.П.Єпифанович, яка забезпечує:

- реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах і громадських організаціях;

- у межах своєї компетенції видає накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу, здійснює контроль діяльності закладу; 

- приймає на роботу та звільняє працівників закладу;

- керує фінансовим забезпеченням, укладає договори.

Показники освіти педагогічних працівників

    Вища Незакінчена

вища

Середня

спеціальна

Середня
Всього: 4 2   2  

 Характеристика кадрового забезпечення по стажу:

1-3 3-5 10р.-15р. 15р.-20р. Більше 20р.
1     1 2

Педагогічні кадри за віковими групами закріплюються наказом по ЗДО на початку навчального року.

 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 В закладі підвищення кваліфікації педагогічних працівників планується на перспективу. Курси підвищення кваліфікації педагоги проходять при Житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти один раз на 5 років. Особлива увага приділяється  визначенню тем докурсового та післякурсового завдання. Після проходження курсової перепідготовки, педагоги проводять прес-звіти «Новинки з курсів». В ЗДО створені умови щодо виконання післякурсових завдань це-сприятливий психологічний клімат, створено матеріальну базу.

Самоосвіта вихователів є активною формою підвищення фахового рівня, вважається необхідною формою підвищення кваліфікації, визначається як система і процес надбання необхідних знань, умінь, навичок шляхом самостійних занять. 

Атестація педагогічних працівників.

Атестація педагогічних працівників у дошкільному закладі проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.54) та нового «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого Міністерством освіти України № 930 від 06.10.2010р.та при відділі освіти.

Атестація підпорядкована перспективному плануванню на п’ять років і проводиться в зазначені Положенням терміни. При проведенні атестації:

 • щороку створюється атестаційна комісія, до роботи в якій залучаються найбільш компетентні і кваліфіковані педагогічні працівники;
 • щорічно розробляються заходи з проведення атестації педагогічних працівників;
 • засідання атестаційної комісії оформляються протокольно;
 • збираються матеріали з метою вивчення професійного рівня педагогів, що атестуються(анкетування, результати спостережень за педагогічною діяльністю, узагальнення досвіду, творчі звіти педагогів).

Педагогічні працівники, які атестуються, та члени атестаційної комісії обізнані з нормативно-правовою базою, згідно з якою проходить атестація.

 Колектив молодий, перспективний.

Вихователі, музичний керівник та завідуюча атестовані і відповідають займаній посаді.

Вивчення діяльності педагогів здійснюється за такими напрямками:

- реалізація форм, методів та засобів навчально-виховного процесу, виходячи із завдань, що стоять перед ДНЗ;

- розробка та впровадження нових підходів до навчання, виховання і розвитку дітей.

Впровадження інноваційно-педагогічних технологій в освітній процес.

 Результативність інноваційної діяльності педагогічного колективу – це якість надання освітніх послуг, завдяки впровадженню інноваційних та інтерактивних технологій. В сучасних умовах інноваційний процес в дошкільній освіті набув масового характеру. Йде пошук способів підвищення ефективності виховання та навчання дітей дошкільного віку, нових ресурсів для досягнення кращих результатів в дошкільній освіті. Педагоги нашого дошкільного закладу не залишаються осторонь, а виступають не лише головними суб’єктами інноваційної діяльності, а й її організаторами, налаштовані на творчість, експериментування, пошук. Це - нетрадиційна техніка образотворчої діяльності, виховання любов’ю за спадщиною В.О.Сухомлинського, ТРВЗ, методика Єфименка, М.О.Зайцева, С.Русової. Переважна частина педагогів нашого закладу працюють в руслі сучасних освітніх технологій і активно застосовують нові підходи у практиці, відтворюючи або модернізуючи їх на рівні власного бачення, індивідуальних та вікових особливостей дітей, специфіки умов тощо.  Значна частина педагогів постійно знаходяться в пошуковій діяльності.

З метою оновлення змісту, забезпечення дітей якісною освітою, досягнення якісно нового рівня взаємодії науки і практики, педагогічні працівники дошкільного навчального закладу систематично працюють над впровадженням нових форм і методів навчання, в своїй професійній діяльності широко використовують інноваційні технології для виховання всебічно розвиненої соціально адаптованої до сучасного життя особистості, яка має відповідну сукупність знань, вмінь, навичок із усіх сфер життєдіяльності.

Організація методичної роботи та її результативність.

 Методична робота з педагогічними кадрами координується на основі вивчення результатів навчально-виховного процесу, а також якісного та кількісного складу працівників та їх діагностування. Це педагогічні ради, консультації, семінари, семінари-практикуми, огляди новинок методичної літератури, колективні перегляди занять та режимних моментів. З метою фахового зростання педагоги дошкільного закладу систематично відвідують методичні заходи в районі, є активними слухачами школи передового педагогічного досвіду. Ідеї особистісно-орієнтованого підходу реалізуються, обговорюються на педагогічних читаннях, педагогічних радах, під час індивідуальних консультацій, на їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів. Методичний кабінет забезпечений частково дитячою та в повному обсязі методичною літературою. У методичному кабінеті зібрано матеріал з досвіду роботи вихователів, музичних керівників. Це виступи, реферати, інформації, електронні презентації підготовлені педагогами для виступів на педрадах, семінарах, конспекти занять, сценарії свят, кращі дитячі роботи, зразки орієнтованого планування для дітей раннього, молодшого та старшого дошкільного віку, конспекти окремих занять з усіх розділів програми на кожну вікову групу, сценарії ранків, музично-хореографічних та лялькових вистав тощо. Працюють народознавчі куточки, де зібрані українська символіка, побутові вжиткові предмети, іграшки, прислів’я, приказки, прикмети.

Вся робота методичного кабінету планується в підрозділах річного плану:

 • підвищення фахового рівня педагогів;
 • методична робота;
 • організаційно- педагогічна;
 • узагальнення та впровадження педагогічного досвіду.

Головною метою педагогічного колективу Тепеницького ЗДО №24 є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дітьми дошкільної освіти у зручній для них формі, задоволенні потреб у вихованні дітей раннього та дошкільного віку, їх догляді, оздоровленні, фізичному, розумовому і духовному розвитку.

Колектив Тепеницького ЗДО №24 забезпечує здійснення діяльності відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», «Впевнений старт» та Статуту закладу.

В своїй роботі педагогічний колектив ЗДО №24 користується такими державними документами:

- Конституція України;

- Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»;

- Положення про дошкільний заклад України;

- Конвенція про права дитини;

- Програми розвитку дитини раннього та дошкільного віку, «Українське дошкілля», «Впевнений старт»;

- Нормативними документами Міністерства освіти і науки України;

- Методичними посібниками з усіх сфер життєдіяльності.

Колектив садка спрямовує свою діяльність на створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формуванні її життєвої компетентності, розвитку у неї цілісного становлення до світу Природи, Культури, Людей, самого Себе.

Дотримання   техніки безпеки та охорона праці.

 Відповідно до вимог в ЗДО забезпечена пожежна безпека, техніка безпеки та охорона праці, робота з цивільного захисту.

Заклад у повному обсязі забезпечений наочністю з техніки безпеки,  створені належні та безпечні умови  для організації освітнього процесу у всіх вікових групах.

В закладі ведеться наступна документація з охорони праці:

наявна збірка юридичних, розпорядчо-ділових документів з охорони праці,  розроблено та затверджено посадові інструкції з охорони праці для всіх категорій працівників, інструкції з пожежної безпеки, складено план роботи з охорони праці, журнал обліку та видачі інструкцій, протоколи та матеріали атестації працівників з охорони праці, журнал реєстрації вступного та інструктажу на робочому місці; видано наказ про організацію охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальному закладі, наявні акти перевірки стану охорони праці учасників навчально-виховного процесу.

Фінансове забезпечення закладу.

Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів, статуту ЗДО та на основі кошторису. Джерелом фінансування дошкільного навчального закладу є:

- Кошти засновника;

- Кошти державного бюджету;

- Добровільні благодійні та цільові внески фізичних і юридичних осіб.

Бухгалтерський облік проводиться централізовано.

Щомісяця керівник ЗДО оприлюднює на сайті засновника фінансовий звіт про надходження та використання коштів.

Ефективність навчально-виховного процесу

Працівниками нашого дошкільного закладу створені у групах українські куточки, де діти мають можливість ознайомитись з національною символікою, різноманітними атрибутами для відтворення обрядів і свят, педагоги разом з дітьми є частими відвідувачами краєзнавчого музею та бібліотеки, проводяться екскурсії, щорічно проходять різноманітні  заходи спільно з батьками «Ми діти твої Україно», «Рід, родина, Україна», «Різдвяні та новорічні свята», «Великоднє свято», «Масляна. Свято проводів зими та зустрічі весни за народними традиціями».

Рівень мовленнєвого розвитку.

Мовленнєвий розвиток здійснюється відповідно до програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», «Впевнений старт».

Творчо, з урахуванням вимог програми працюють вихователі дошкільного закладу Н.О.Гаврилюк, Л.П. Коструба. Багато уваги приділяють розвитку психічних процесів, розвитку мовлення дітей. Їх вихованці вміють переказувати літературні твори, складати розповіді з власного досвіду, читати вірші, спілкуватися з дорослими та однолітками. Помітно у малят розширився словниковий запас мови. Діти вміють переказувати казки , знають багато віршів на пам’ять. Майже всі діти оволоділи вимовою всіх звуків рідної мови. Вміють придумувати речення, ділити його на слова, слова на склади; визначати кількість і порядок складів, звуків в слові, робити звуковий аналіз з допомогою фішок, придумувати слова на заданий звук.

Особливу увагу вихователі приділяють мовленнєвому розвитку дітей старшого дошкільного віку, так як в цьому віці він відбувається особливо інтенсивно. До кінця шостого року життя мовленнєва функція дитини, в цілому, вже є сформованою. Тому педагоги старшої групи створюють максимально ефективні умови для реалізації корекційних завдань і готують дитину до подальшого етапу , тобто не тільки корегують існуючі недоліки розвитку мовленнєвої системи, а й працюють над попередженням труднощів, які можуть виникнути у дітей у процесі шкільного навчання.

Робота дошкільного закладу з батьками, громадськістю.

 Згідно сучасних вимог першочерговим завданням колективу ЗДО є оновлення стратегії і тактики взаємодії педагогів з батьками, інтеграції родинного і суспільного виховання – зміна акцентів з формальних відносин на щирі та довірчі. Саме тому педагогами закладу проводиться просвітницька робота з розширення та поглиблення інформованості членів родини про сучасні завдання дошкільної освіти, вікові та індивідуальні особливості дітей. Тому пріоритетним завданням закладу є на меті стати для кожної сім’ї консультативним і просвітницьким центром з психолого-педагогічних питань. Організація ефективної роботи закладу неможлива без діючого постійного зворотного зв’язку з батьками. Адміністрація дошкільного закладу, вихователі з увагою ставляться до всіх пропозицій і зауважень з боку батьків. Активно залучаються батьки до участі в заходах, що проводяться в дошкільному закладі, які передбачають співробітництво, співтворчість вихователів, дітей і батьків.

Проводимо спільну господарську діяльність, суботники, цільову допомогу. Консультації, поради, рекомендації, що пропонується для батьків відповідають віковим категоріям дітей та їх особливостям. Педагогічні працівники дотримуються високої культури спілкування з батьками, забезпечують мотивацію взаємодії, актуальності та конкретність спільних завдань, створюють доброзичливу атмосферу взаємостосунків, не допускають будь-які форми фізичного та психічного тиску на дитину. насилля над її гідністю. Також, підвищується рівень загальної та педагогічної культури батьків і педагогів, їх зорієнтованість на самовдосконалення і саморозвиток, створюються умови для повноцінного фізичного та інтелектуального, морального, естетичного та соціального розвитку дитини.

Організація різних форм роботи з батьками.

Структурно-логічна модель взаємодії  з родиною

Організація медичного обслуговування в дошкільному навчальному закладі.

 Медичне обслуговування в ЗДО № 24 здійснюється згідно Закону України « Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 року № 826 « Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі». Спільного наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 року № 432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах», інших нормативно-правових документів.

Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі здійснюється старшою медичною сестрою.

Старша медична сестра щодня оглядає дітей, які відвідують дошкільний заклад, проводить антропометрію, термометрію. Надає першу допомогу у разі гострого захворювання або травми, проводить ізоляцію дітей, що захворіли, а також спостереження за дітьми, які були в контакті з інфекційними хворими. Організовує поточну дезінфекцію. Також з боку медичного працівника проводиться контроль за проведенням ранкової гімнастики за фізкультурними заняттями, загартовуванням, заносяться у журнал аналізу фізичного виховання у довільній формі та журнал медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням. Особлива увага під час занять звертається на розподіл дітей за групами здоров’я, наявність індивідуального підходу до дітей, за навантаженням на дитячий організм, дотриманням профілактичних заходів по дотриманню техніки безпеки, за умовами проведення занять з фізичної культури, поєднання занять з загартовуванням, вправами для зору, корекцію стопи, постави, аромотерапії. На заняттях з фізичної культури медична сестра  виводить фізіологічну криву пульсу, визначає моторну щільність заняття. Медичною сестрою дошкільного закладу здійснюється контроль за санітарно-гігієнічним станом приміщень. У журналі санітарно-гігієнічного стану ведеться облік обходу по групах, щосереди проводяться заняття з питань санітарного мінімуму, або за епідемічними показниками. Профілактичні щеплення дітей дошкільного навчального закладу проводить згідно з календарем щеплень у встановленому МОЗ порядку.

Питання медичного обслуговування дітей, аналіз дитячої захворюваності, стан відвідування, організація літнього оздоровлення тримаються на постійному контролі.

Організація харчування вихованців.

У ЗДО харчування дітей здійснюється відповідно до норм, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2005 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». Велика  увага приділяється організації харчування дітей раннього та дошкільного віку, забезпеченню асортименту продуктів відповідно до перспективного меню технології та якості приготування страв, організації харчування в групах. Харчування в закладі організовано згідно визначеного переліку необхідних продуктів на 1 дитину на день для належного росту і розвитку. Харчування проводиться 3 рази на день. Розподіл їжі за калорійністю, протягом дня, становить: сніданок – 25%; обід – 35%; вечеря – 20%. Об’єм їжі відповідає віку дитини.

Вихователі, помічники вихователів ознайомлені з питаннями гігієнічного та естетичного виховання дітей. Питання раціонального харчування дітей, вихователі постійно включають у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, висвітлюють у інформаційних куточках.

Організація відпочинку та оздоровлення вихованців.

    З метою організації літнього оздоровлення дітей в Тепеницькому ЗДО № 24 створюються максимально сприятливі умови для зміцнення здоров’я дітей, забезпечується атмосфера емоційного та психологічного комфорту. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1591, від 25.11.2004 року « Про затвердження норм харчування дітей у дошкільних та оздоровчих навчальних закладах» щорічно на харчування дітей в літній оздоровчий період збільшуються кошти на організацію харчування дітей на 10%. Всі кошти спрямовуються на закупівлю свіжих овочів та фруктів. З дітьми проводяться цільові прогулянки та екскурсії, змістовні тематичні заняття. Значна частина дітей оздоровлюються з батьками.

Соціально-педагогічний патронат.

    Відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту» із змінами та доповненнями, керуючись листом МОН України від 17.12.2008р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичним листом МОН України від 04.10.2007р. №1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» з метою обов’язкового задоволення потреб в освіті дітей 5-ти річного віку, які з різних причин не відвідують дошкільні заклади, підготовки їх до навчання в школі, надання консультативної допомоги їх батькам в ДНЗ № 24 активізовано роботу групи соціально-педагогічного патронату ( 4-дитини відвідує групу короткотривалого перебування). Дошкільний  заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які не відвідують дошкільних закладів, та надання консультаційної допомоги сім’ї. Він передбачає консультації завідуючої, вихователя, практичного психолога, музичного керівника та старшої медичної сестри.

 Наступність в роботі дошкільного закладу і школи.

На початку кожного навчального року керівниками закладу ЗДО № 24 і Тепеницької ЗОШ  І – ІІІ ступенів складається спільний план роботи з наступності в діяльності. Він передбачає організаційну роботу, співпрацю педагогічних колективів та роботу з батьками. Вихованці дошкільного закладу є частими гостями в школі. Слід зазначити, що вчителями 1-х класів та вихователями старших груп з метою обміну досвідом щороку проводяться відкриті уроки та розвивально-виховна зайнятість.

Висновки та пропозиції.

    Адміністрація Тепеницького ЗДО вважає, що завідувач і педагогічний колектив забезпечують на достатньому рівні реалізацію прав громадян на здобуття дошкільної освіти, створюють умови для фізичного, розумового і духовного розвитку дітей; виконують вимоги чинного законодавства та завдання, визначені Національною доктриною розвитку освіти України.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!