Олевська міська рада може реалізувати проект Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення Олевської ОТГ

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

Україна

 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення

Олевської об’єднаної територіальної громади

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

Проект:

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення Олевської об’єднаної територіальної громади

 Олевська міська рада, надалі – «Замовник», має намір використати частину коштів кредиту, отриманого від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), на реалізацію проекту Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення Олевської об’єднаної територіальної громади

Замовник запрошує Підрядників подавати свої пропозиції для отримання контракту, що фінансуватиметься коштами кредиту, націленого на придбання:

«Складання Робочої документації, постачання та монтаж всього необхідного обладнання для заміни існуючих світильників на нові світлодіодні, заміна металевих кронштейнів, встановлення залізобетонних опор, підвішування проводу СІП з використанням арматури для його підвішування, заміна шаф управління освітленням, влаштування контурів захисного заземлення,  встановлення системи диспетчеризації вуличним освітленням,  утилізації демонтованих ламп а також демонтаж  всього застарілого електротехнічного обладнання»..

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним мінімальним вимогам:

  • Учасник тендеру має фінансовий, технічний та виробничий потенціал та потужності, необхідні для виконання Контракту, а також середньо-річний дохід Учасника протягом попередніх трьох років має бути щонайменше у 2 рази більшим від ціни його тендерної пропозиції. У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен задовольняти цій вимозі щонайменше на 50%;
  • Учасник тендеру успішно постачав подібні устаткування та роботи іншим замовникам, і виконав, принаймні, п’ять (5) подібних контрактів за останні п’ять років;
  • Учасник тендеру або його агент зможуть виконати взяті на себе гарантійні зобов’язання;
  • Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспроможності або банкрутства відповідно до чинного законодавства;
  • у випадках, коли Учасник тендеру пропонує свої послуги з постачання Устаткування, які він не виготовляє, Учасник повинен засвідчити, що він отримав всі необхідні повноваження від Виробника на постачання Устаткування у країні Замовника.

При підготовці тендерної пропозиції, Учасник тендеру має врахувати, що роботи по контракту орієнтовно розпочнуться у жовтні 2019 року та триватимуть до березня 2020 року.

У разі запиту відповідного Учасника тендеру тендерні документи будуть йому направлені безоплатно електронною поштою у формі PDF файлів. Якщо буде заявка на отримання паперових документів, то вони будуть надаватися Замовником відповідному Учаснику тендеру на умовах, що узгоджуються ними окремо.

Всі тендери мають подаватись із забезпеченням пропозиції у формі декларації про гарантування пропозиції, форма якої міститься у тендерних документах . Метою забезпечення  тендерної пропозиції є гарантування того, що Учасники тендеру будуть відноситись серйозно до їх участі в тендері.

Тендерні пропозиції повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 03.09.2019 року 10:00, після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.

Перед-тендерна зустріч для  Учасників тендеру із представниками Замовника для відвідання проектних об’єктів та обговорення технічних та процедурних питань відбудеться 07.08.2019 року о 10.00 за адресою: Житомирська обл., м. Олевськ, вул Володимирська 2, Олевська міська рада.

Потенційні Учасники тендерів можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та отримати тендерну документацію за адресою:

Житомирська обл., м. Олевськ, вул Володимирська 2, Олевська міська рада.

Кравченко Валентина Іванівна

Секретар тендерного комітету

Ел.пошта: olevsk_miskrada@ukr.net

Телефон/факс: (04135)2-11-52

Дата: 18.07.2019 року

 

INVITATION FOR TENDERS

Ukraine

Thorough repair of the street lighting networks of Olevsk сity united territorial community

 

INVITATION FOR TENDERS

Project:

Thorough repair of street lighting networks of the Olevsk city united territorial community

 Olevsk City Council, hereinafter referred to as the “Employer”, intends to use part of the proceeds of a loan received from the Nordic Environmental Finance Corporation (NEFCO), for the implementation of the project Thorough repair of the street lighting networks of the Olevsk city united territorial community.

 The Employer now invites Tenders from Contractors for receiving Contract to be funded from the proceeds of the loan, aimed at purchasing:

“Preparation of Working documentation, delivery and installation of all necessary equipment for replacement of existing fixtures with new LEDs, replacement of metal brackets, installation of reinforced-concrete supports, suspension of the SIW wire with the use of fittings for its suspension, replacement of lighting control cabinets, installation of contours of protection grounding, installation of dispatch system of street lighting, disposal of dismantled lamps as well as dismantling of all obsolete electrical equipment “.

 To be qualified for the award of a Сontract, Tenderers must satisfy the following minimum criteria:

  • the Tenderer, has the financial, technical and production capability and capacity necessary to perform the Contract, and Tenderer’s average annual revenue in the previous three years was at least two times greater than price of his Tender. In case of Tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 50% compliance with the requirement;
  • the Tenderer has satisfactorily supplied similar plant and works to other purchasers and completed at least five (5) similar contracts in the recent five years;
  • the Tenderer or its agent will be able to carry out warranty obligations;
  • the Tenderer is not bankrupt or under bankruptcy procedures according to the national legislation or regulations;
  • in the case of a Tenderer offering to deliver plant under the Contract which the Tenderer does not manufacture or otherwise produce, the Tenderer has been duly authorised by the plant’s manufacturer or producer to deliver the plants in the Employer’s country.

In preparation of the Tender, the Tenderers should take into account that the works under the Contract will tentatively start on October 2019 and end on March 2020.

Tender Documents, upon request from prospective Tenderer, will be sent by email free of charge in electronic format (PDF file). If requested, the documents will be sent by Employer to Tenderer on terms and conditions agreed by the two.

All Tenders must be accompanied by a Tender security in the form of tender-securing declaration whose form is provided in Tender Documents. The purpose of Tender security is to ensure the Tenderers are serious about their participation, irrespective of the contract size.

Tenders must be delivered to the office at the address below on or before 03.09.2019, 10:00 AM, at which time they will be opened in the presence of those Tenderers’ representatives who choose to attend.

Pre-tender meeting of Tenderers with the Employer`s representatives for visiting the project sites and discussion of technical and procedural issues will be held on 10:00 AM, 07.08.2019 at the address Zhytomyr region, Olevsk city, Volodymyrska str., 2, Olevsk City Council.

Prospective Tenderers may obtain further information from, and also inspect and acquire the Tender Documentation at the following office:

 Zhytomyr region, Olevsk city, Volodymyrska str., 2, Olevsk City Council.Valentyna KravchenkoSecretary of the Tender CommitteeE-mail: olevsk_miskrada@ukr.netTelephone / Fax: (04135) 2-11-52

 

Date: 18.07.2019

Залишити коментар

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Перейти до вмісту