ПОЛОЖЕННЯ про порядок залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури Олевської міської ради

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради

«Про затвердження положення про порядок залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно –транспортної і соціальної інфраструктури Олевської міської ради»

Аналіз регуляторного впливу (АРВ) проекту рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно –транспортної і соціальної інфраструктури Олевської міської ради» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

шляхом державногорегулювання.  

 

Необхідність прийняття рішення про залучення і використання коштів забудовників об’єктів містобудування у розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури у зв’язку з будівництвом об’єктів містобудування на території Олевської міської ради (далі міської ради),виникла у зв’язку з необхідністю комплексного рішення багатьох проблем, пов’язаних з поліпшенням та подальшим оновленням інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міської рад. Ці роботи фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, тому пайові внески інвесторів (замовників) за право реалізувати проект будівництва на території міської ради дасть можливість частково компенсувати ці витрати.

У зв’язку з набранням чинності Законів України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» та «Про регулювання містобудівної діяльності» питання пайової участі у розвитку інфраструктури міської ради необхідно переглянути на місцевому рівні і скорегувати у відповідності до чинного законодавства України.

Суть проблеми полягає в необхідності прийняття положення, яке б передбачало узагальнюючий порядок визначення розміру, порядку формування та використання пайової участі (внесків) забудовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міської ради.

 

2. Цілі державного регулювання:

 

Метою цього регуляторного акта є:

–   реалізація повноважень органу місцевого самоврядування,

–     удосконалення взаємовідносин між органом місцевого самоврядування та замовниками будівництва (суб’єктами господарювання та громадянами);

–     встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міської ради для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ними будівництва об’єктів містобудування на території громади;

–    забезпечення надходження коштів до міського бюджету для фінансування розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури громади;

–          створення забудовникам сприятливих умов по використанню інженерно- транспортної і соціальної інфраструктури міської ради.

 

3.     Визначення та оцінка альтернативних способів

досягнення визначених цілей.

 

Державне врегулювання залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міської ради впроваджується на підставі ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».         Іншої альтернативи законодавством для участі інвесторів(забудовників) у розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міської ради не передбачено.

Запропоноване регулювання забезпечить диференційований порядок залучення коштів замовників будівництва для участі у розвитку інженерно транспортної і соціальної інфраструктури міської ради із дотриманням вимог чинного законодавства. Виходячи із викладеного таке регулювання вбачається оптимальним.

 

4.Механізми та заходи, що пропонуються

 для розв’язання проблеми.

 

Механізмом досягнення цілей регулювання є:

–      введення правового порядку залучення та використання міською радою коштів фізичних та юридичних осіб – замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міської ради, який буде відповідати вимогам чинного законодавства;

–     чітке визначення переліку замовників, що не будуть залучені до пайової участі у розвитку інфраструктури міської ради;

–    застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного у встановленні розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно- транспортної і соціальної інфраструктури міської ради, в залежності від об’єкта будівництва;

–     чітке врегулювання прав та обов’язків сторін у рамках договорів про пайову участь забудовників у розвитку інженерно транспортної і соціальої інфраструктури міської ради.

–        збільшення надходжень до цільового фонду міської ради для проведення фінансування вкладень в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

–       

5.     Можливість досягнення визначених цілей

у разі прийняття регуляторного акта.

 

Дія акта поширюється на всіх замовників, що мають намір здійснювати будівництво об’єктів містобудування, крім об’єктів, що будуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету

Залучення замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури міської ради дозволить створити нові та реконструювати діючі об’єкти інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури міської ради.

Можливість досягнення цілей, передбачених п.2 цього Аналізу у разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальним та обґрунтованим у зв’язку з тим, що метою створення проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення зазначених проблем у громаді.

Даний регуляторний акт мотивує забудовників виконувати встановлені вимоги через такі мотиви:

–    простота положень даного акта;

–    простота виконання вимог, встановлених актом;

–    чітке врегулювання прав та обов’язків суб’єктів, на яких поширюється даний акт;

–    відкритість та доступність інформації.

–   

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Аналіз вигод та витрат.

 

Впровадження даного регуляторного акта буде сприяти додатковим надходженням коштів до міського бюджету; стимулювати фізичних та юридичних осіб – інвесторів (забудовників) до раціонального та ефективного використання об’єктів інженерно- транспортної і соціальної інфраструктури міської ради; створювати рівні, чітко визначені умови для різних категорій суб’єктів господарювання.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Територіальна громада –  створення та розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міської ради;

–        залучення інвестицій в економіку міської ради, поліпшення соціально-економічного становища міської ради;

–      розширення пропозицій на ринку товарів і послуг, запропонованих суб’єктами господарювання за рахунок відкриття нових об’єктів

Не передбачаються
Суб’єкти господарювання –        удосконалення взаємовідносин з органом місцевого самоврядування;

–     створення сприятливих умов для здійснення містобудівної діяльності;

–  розвиток підприємницької діяльності;

–     можливість застосування розстрочки під час плати пайового внеску

Сплата грошових коштів у вигляді пайового внеску
Органи місцевого самоврядування

–  удосконалення взаємовідносин з замовниками будівництва (громадянами та суб’єктами господарювання);

–  залучення коштів фізичних та юридичних осіб для реалізації заходів, спрямованих на створення та розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міської ради

Проведення процедури оприлюднення матеріалів

 

7. Обгрунтування строку дії регуляторного акту.

 

Запропонований проект регуляторного акта запроваджується на довгостроковий термін. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань та у разі змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни та доповнення.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

 

Якісні показники

Прогнозований соціальний ефект

встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі (внеску)

прозорість дій влади,

створення сприятливих умов для здійснення містобудівної діяльності

оновлення інженерно- транспортної і соціальної інфраструктури міської ради

створення нових та реконструкція існуючих об’єктів інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міської ради

 

Кількісні показники:

–   кількість укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури міської ради;

–       розмір додаткових надходжень до міського бюджету на розвиток інженерно- транспортної і соціальної інфраструктури від сплати пайових внесків.

Відповідно до ч. 5 ст.12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:

а) ознайомляться з зазначеним рішенням в офіційних засобах масової інформації – газета «Зорі над Убортю», «Незалежна», офіційний сайт Олевської міської ради за результатами оприлюднення;

б) отримають регуляторний акт за запитами до органу місцевого самоврядування;

в)  отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

 

9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта.

 

У зв’язку з тим, що для визначення значень показників результативності даного регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись через рік після набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

Заступник міського голови                                       В.В.Колбасюк

 

Начальник управління

містобудування, архітектури,

будівництва та житлово-

комунального господарства

 

міської ради                                                               В.П.Ніколайчук

Положення про порядок залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури Олевської міської ради

Залишити коментар

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Перейти до вмісту