Оголошення про збір проектних ідей

ОГОЛОШЕННЯ  ПРО  ЗБІР  ПРОЕКТНИХ  ІДЕЙ

до проекту Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації

Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року

Запрошуємо місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, громадські організації, підприємства, установи та організації усіх форм власності, наукові установи надати проектні ідеї, які дозволять реалізувати завдання проекту Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року (далі – Стратегія).

Основні критерії відбору проектних ідей:

  1. Соціальний та/або економічний ефект від реалізації проектної ідеї не може бути для окремих фізичних або юридичних осіб.
  2. Територія впливу від реалізації проектної ідеї (територія області, територія територіальних громад).
  3. Кількість отримувачів вигоди від реалізації проектної ідеї (все населення області, населення територіальних громад).
  4. Економічне обґрунтування та наявність розрахунків орієнтовної вартості проектної ідеї.
  5. Наявність людської та технічної спроможності для реалізації проектної ідеї.

6. Відповідність проектної ідеї оперативній цілі Стратегії та одному з її завдань.

Стратегічні цілі Оперативні цілі Завдання
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону 1.1. Активізація точок зростання регіональної економіки 1.1.1. Розвиток кластерів в галузях з високим виробничим потенціалом і експорто-орієнтованих та галузях, базованих на сировинному потенціалі і традиційних можливостях регіону.

1.1.2. Розвиток мережі індустріальних парків, як технологічної інфраструктури для створення інноваційно-технологічних підприємств та залучення інвестицій у їх розвиток.

1.1.3. Сприяння просуванню продукції на зовнішні ринки підприємств галузей, що мають високий економічно-інноваційний потенціал.

1.1.4. Сприяння залученню інвестицій, у тому числі іноземних в технологічні сектори економіки.

1.2. Сприяння інноваційному розвитку підприємництва 1.2.1. Створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку малого і середнього підприємництва.

1.2.2. Розширення та переорієнтація інфраструктури підтримки підприємництва.

1.2.3. Фінансова підтримка проектів бізнесу, у тому числі інноваційно орієнтованих.

1.3. Органічні рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформовані у регіональну смарт-спеціалізацію 1.3.1. Сприяння фермерству в освоєнні інноваційних методів ведення органічного сільгоспвиробництва.

1.3.2. Сприяння реалізації інвестпроектів в органічному виробництві, у тому числі спрямованих на вертикальну інтеграцію.

1.3.3. Сприяння позиціонуванню виробників органічної продукції на зовнішніх ринках.

1.3.4. Розробка нових технологій та підготовка фахівців для органічного сільгоспвиробництва.

1.3.5. Популяризація і просвітництво щодо переваг споживання органічної продукції

2. Створення сучасного комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах 2.1. Сприяння розвитку туризму 2.1.1. Формування позитивного туристичного іміджу регіону, що сприятиме збільшенню туристичних потоків.

2.1.2. Розвиток туристичної інфраструктури для забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу.

2.1.3. Удосконалення інформаційної інфраструктури рекреаційних та туристичних послуг та підготовка кадрів.

2.1.4. Створення конкурентоспроможних туристичних продуктів, що відповідають вимогам і очікуванням споживачів та спрямованих на використання різних туристичних ресурсів регіону.

2.2. Модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка сонячної енергетики 2.2.1. Забезпечення реконструкції та будівництва нових об’єктів забору, транспортування та підвищен-ня санітарної надійності водозабірних споруд.

2.2.2. Забезпечення покращання технічного стану об’єктів транспортування і очистки стоків та будівництво нових.

2.2.3. Технічне переоснащення об’єктів комунальної теплоенергетики та впровадження енергозберігаючих технологій на них.

2.2.4. Стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів у житловому секторі та підтримка розвитку сонячної енергетики.

2.3. Якісні місцеві дороги, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на  сільських територіях.

2.3.2. Сприяння розбудові зв’язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів.

3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу 3.1. Зміцнення здоров’я населення, підвищення демографічного потенціалу 3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я; формування оптимальної структури закладів, що надають медичну допомогу з подальшою реорганізацією в медичний кластер.

3.1.2. Розвиток системи громадського здоров’я, як основного чинника у формуванні ідеології здорового способу життя.

3.1.3. Розвиток мережі спортивних об’єктів, зміцнення їх матеріально-технічної бази та активізація спортивно-масової роботи.

3.2. Якісна конкурентоздатна освіта 3.2.1. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.

3.2.2. Розвиток практики регіонального замовлення на підготовку кадрів для потреб економіки регіону.

3.2.3. Впровадження елементів дуальної освіти.

3.2.4. Сприяння професійній адаптації і самореалізації осіб з обмеженими можливостями та учасників АТО/ООС.

3.2.5. Формування підприємницького мислення у здобувачів освіти (учнів та студентів).

3.3. Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини 3.3.1. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури.

3.3.2. Забезпечення доступності культурного простору для всіх груп населення.

3.3.3. Створення умов для активної культурно-творчої діяльності.

  1. Відповідність визначеній формі проектної ідеї та подання її департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської облдержадміністрації – до 11.11.2019 до 18 год. 15 хв.

ФОРМА

подання проектної ідеї

Ваші контакти:

Прізвище Ім’я По-батькові:

 
Телефон (стаціонарний і мобільний):  
Електронна адреса:  
Назва проекту регіонального розвитку (далі – проект)  
Номер і назва оперативної цілі Стратегії, якій відповідає проект  
Номер і назва завдання оперативної цілі Стратегії, якому відповідає проект  
Мета та завдання проекту  
Територія, на яку проект матиме вплив  
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту  
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект  
Очікувані результати від реалізації проекту  
економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту  
соціальний вплив  
екологічний вплив  
Основні заходи проекту  
Період реалізації проекту (з (рік) до (рік))  
Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього
державний бюджет        
місцевий бюджет        
інші джерела        
Інша інформація щодо проекту (за потреби)        

 

Проект Стратегії розміщений на офіційних веб-сайтах Житомирської облдержадміністрації, департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської облдержадміністрації та Житомирської обласної ради.

 

Контактні телефони: 47-46-31, 47-46-42, 47-46-44.

Залишити коментар

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Перейти до вмісту